top of page

Informace o zpracování osobních údajů

Ing. Mgr. Bc. Václav Holý, advokát, IČO: 88190862, Na Příkopě 857/18, 110 00 Praha 1 – Nové Město, je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) správcem Vašich osobních údajů (dále jen „Správce“). Z tohoto titulu shromažďuje, uchovává, využívá i jinak zpracovává Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti, která spočívá především v poskytování právních služeb a souvisejícího poradenství v oblasti práva a podnikání včetně pořádání odborných seminářů a jiných akcí.

 

Správce dbá na ochranu veškerých Vašich zpracovávaných osobních údajů, zpracovává je jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Pravidla pro zpracovávání osobních údajů se uplatní při:

a) zpracování osobních údajů prováděné Správcem během používání našich webových stránek;

b) zpracování osobních údajů prováděné Správcem během komunikace s Vámi telefonicky či prostřednictvím emailu;

c) zpracování osobních údajů ze strany Správce během trvání obchodního vztahu s klienty a dodavateli;

d) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností Správce;

e) zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce.
 

1. Vaše osobní údaje jsou Správcem zpracovávány pro účely:

a) výkonu advokacie a vztahů s jinými smluvními partnery

b) ochrany oprávněného zájmu třetích osob v souladu s pravidly upravujícími výkon advokacie;

c) plnění právních povinností (zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy; řádné vedení advokátního spisu včetně e-mailové komunikace, seznamu kontaktů a poskytovaných služeb);

d) ochrany oprávněného zájmu Správce (například identifikace klienta ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti);

e) vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (zejména v případě poptávky právních služeb u Správce přes kontaktní formulář či jiný kontakt prostřednictvím webových stránek Správce).

2. Zpracovávané osobní údaje

2.1. Při naší činnosti dochází ke zpracovávání zejména těchto Vašich osobních údajů:

a) Jméno a příjmení;

b) Kontaktní adresa;

c) Datum narození;

d) Rodné číslo;

e) IČO, DIČ;

f) E-mailová adresa;

g) Telefonní číslo;

h) Číslo účtu a jiné transakční údaje;

i) Jakékoliv další informace týkající se klientů či třetích osob;

j) Soubory cookies - viz níže - část o zpracování cookies.

 

2.2. Správce Vaše osobní údaje zpracovává především manuálně, je však oprávněn i ke zpracování Vašich osobních údajů pomocí automatizovaných prostředků. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely plnění smluvního vztahu a nabízení služeb.

 

2.3. Správce je oprávněn shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte náš webový portál.

 

3. Příjemci osobních údajů

3.1 Správce Vaše osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím advokátům či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednanými Správcem, případně dalším správcům, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

 

4. Doba uchování osobních údajů

4.1 Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Správce povinen jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat, případně po dobu na kterou jste Správci ke zpracování udělili souhlas.

 

5. Práva subjektu údajů

6.1 Jakožto subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o tato práva:

a) na přístup k osobním údajům;

b) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů;

c) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně;

d) na omezení zpracování osobních údajů;

e) na přenositelnost údajů;

f) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, to platí pouze pokud se neprokáže existence závažných oprávněných důvodů pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů;

g) právo obrátit se na ÚOOÚ.

 

6.2 Za vyřizování opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv bude účtován přiměřený poplatek, popřípadě může být realizace tohoto práva ze strany Správce odmítnuta. V případě uplatnění postupu dle předchozí věty bude subjekt údajů informován.

 

S ohledem na specifický charakter činnosti Správce (výkon advokacie) může být výkon některých těchto práv omezen, a to zejména v případech zpracování osobních údajů týkajících se konkrétních právních případů.

 

7. Právo na výmaz

Právo na výmaz nelze úspěšně uplatnit v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

a) určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků

b) splnění naší právní povinnosti

c) účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely

 

Pro informace ohledně zpracovávání osobních údajů se prosím obraťte buď emailem na holy@ak-holy.cz, nebo písemně na adresu AK Holý, Na Příkopě 857/18, 110 00 Praha 1 – Nové Město.

 

Informace o zpracování cookies
 

Webové stránky www.ak-holy.cz používají tzv. soubory cookies.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookies, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu.

Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory, které naše webová stránka odešle do prohlížeče, respektive vašeho zařízení, ze kterého naše webové stránky prohlížíte (tedy například telefon, tablet, počítač).

 

Dle typu cookies je pak možné nejen zajistit správnou funkčnost webu, ale také návštěvníky rozeznat a podle toho jim přizpůsobit webové stránky, zobrazit určitý obsah nebo majitelům webových stránek pomoci s analýzou návštěvnosti (kdo přišel na stránky, jestli se pravidelně vrací aj).

Jaké typy cookies na našem webu používáme?

Nezbytné (nutné) soubory cookies – ty jsou nutné k tomu, aby se vám webová stránka dobře a bezpečně zobrazila. Tyto nelze odmítnout, ani vypnout, jinak by mohlo dojít k neúplnému nebo problematickému zobrazení některých stránek.

Cookies nezbytné pro funkční a bezpečný přístup na web uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro přenos a zobrazení obsahu.

Jak dlouho budeme vaše údaje zpracovávat

Nezbytné cookies jsou uchovány pouze na dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

bottom of page