NAŠE SLUŽBY

Kvalitní právní rady, které odpovídají vašim potřebám

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

Poskytujeme komplexní právní rady týkající se založení, správy a přeměn obchodních společností a družstev.

FÚZE A AKVIZICE

Zpracováváme kompletní dokumentaci pro transakce a provádíme důkladnou právní prověrku podkladových dokumentů.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

V oblasti práva veřejných zakázek poskytujeme rady převážně zadavatelským subjektům, pro které připravujeme zadávací i kvalifikační dokumentaci a vzorové smlouvy. Zadavatele dále případně zastupujeme v řízeních před správními či soudními orgány.

PRÁVO NEMOVITOSTÍ A STAVEBNÍ PRÁVO

V oblasti práva nemovitostí poskytujeme poradenství ve věcech nájmů a převodů nemovitostí, včetně zřizování a převodů věcných práv k věcem cizím. Klienty zastupujeme také v řízeních před stavebními a jinými správními úřady a při sepisování a uplatňování práv ze smluv o dílo.

PRACOVNÍ PRÁVO

V oblasti pracovního práva poskytujeme právní poradenství zejména v oblastech ukončování a vzniku pracovních poměrů, sestavování organizačních řádů a jiných vnitřních předpisů zaměstnavatele a zastupování zaměstnavatelů v soudních sporech se zaměstnanci.

EXEKUČNÍ PRÁVO

V exekučních řízeních před soudními exekutory i ve vykonávacích řízeních před soudy zastupujeme jak dlužníky, tak věřitele. Proces vedení exekuce proto známe dobře z obou stran.

BANKOVNICTVÍ A FINANCE

Poskytujeme právní poradenství investičním skupinám, připravujeme potřebné dokumentace pro emise cenných papírů dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu a zastupujeme klienty v řízeních před Českou národní bankou.

SOUDNÍ SPORY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

Pro klienty se snažíme nalézt nejpříznivější způsob narovnání sporů jak v jednáních s protistranou v předsoudní fázi, tak v průběhu soudních sporů. Rozsáhlé zkušenosti máme také v zastupování klientů v rozhodčích řízeních před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

TRESTNÍ PRÁVO

Klientům poskytujeme úplné právní služby týkající se oblasti trestního práva, zejména právní pomoc při přípravě a podání trestních oznámení, vedení obhajoby obviněného ve všech stádiích trestního řízení (přípravné řízení, hlavní líčení, řízení o řádných a mimořádných opravných prostředcích), právní zastoupení poškozených a zúčastněných osob při uplatňování jejich nároků v trestním řízení.

OBČANSKÉ PRÁVO

Naše advokátní kancelář zajišťuje komplexní právní služby týkající se široké problematiky občanského práva spočívající mimo jiné v právním poradenství, přípravě občanskoprávních závazkových smluv podle konkrétních požadavků a potřeb klientů, řešení sporů ze závazkových smluv, vedení majetkoprávních sporů a další.

RODINNÉ PRÁVO

Naše advokátní kancelář klientům nabízí právní služby ve věci rozvodu (sporný i nesporný rozvod), péče o nezletilé děti (svěření do péče, určení výživného, stanovení styku, schválení dohody rodičů soudem, rozhodování o významné otázce – bydliště, škola) a vypořádání společného jmění manželů. Zajišťujeme rovněž zastupování či poradenství ve věci mezinárodních únosů dětí rodiči (protiprávní změna bydliště dítěte), či při schvalování právního jednání za nezletilého.

INSOLVENČNÍ PRÁVO

Našim klientům poskytujeme právní poradenství a zastoupení v oblasti insolvenčního práva. Zastupujeme jak věřitele, tak dlužníky. Máme rovněž praktické zkušenosti se zastupováním insolvenčního správce v incidenčních sporech.

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA

Mezi naše klienty patří i územní samosprávné celky a jimi zřizované příspěvkové organizace, kterým poskytujeme komplexní právní servis jak v oblasti samostatné působnosti, tak v oblasti přenesené působnosti.

DALŠÍ AKTIVITY
URML
logo.gif
logo.jpg

AK Holý je pro Vás schopna na základě dlouhodobé spolupráce zajistit kvalitní a vyzkoušené navazující služby (zejména notáře, exekutora, daňového poradce či znalce).

 

Václav Holý a Silvia Borovská jsou jakožto advokáti členy České advokátní komory. Více informací k České advokátní komoře naleznete ZDE.

 

Václav Holý je spoluzakladatelem a ředitelem Ústavu rozvoje myslivosti a lesnictví z.ú., v jehož rámci se věnuje aktivní podpoře povědomí o myslivosti v České republice, zejména právním otázkám s ní spojeným. Více informací k Ústavu rozvoje myslivosti naleznete ZDE.

 

Václav Holý je členem Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. a aktivně se ve volném čase věnuje myslivosti. Více informaci o Českomoravské myslivecké jednotě, z.s. naleznete ZDE.

 

Silvia Borovská je aktivní členkou Asociace mediátorů České republiky, z.s. a zároveň je pověřena výkonem funkce člena dozorčí rady. V rámci asociace se jakožto akreditovaná a zapsaná mediátorka podílí na naplňování hlavních cílu a poslání asociace, a to rozvíjení a šíření mediace jako způsobu řešení konfliktů, prohlubování povědomí veřejnosti o mediaci, dodržování profesních standardu mediátorů a poskytování kvalitních mediačních služeb.  Více informací k Asociaci mediátorů České republiky naleznete ZDE.

 

PŘIPRAVUJEME: Členové AK Holý spolupracují na internetovém projektu týkajícím se skrytých vad vozu.